AUDYT BHP - Gdańsk, Gdynia i okolice

Oferta audytu BHP dla Twojej firmy

Oferujemy audyt BHP dla Twojej firmy w zakresie:

 • praktycznych i formalnych wymagań bezpieczeństwa pracy,
 • higieny pracy, ergonomii,
 • organizacji funkcjonowania Twojej firmy w kontekście bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwa gości, klientów,
 • bezpieczeństwa PPOŻ.
Audyt BHP w Twojej firmie
Audyt BHP w Twojej firmie

Zakres działań audytu BHP

1. Aspekty formalne BHP

Kontrola i analiza:

 • dokumentacji oceny ryzyka zawodowego (ORZ),
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, instrukcji stanowiskowych,
 • instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,
 • dokumentacji związanej ze szkoleniami BHP,
 • regulaminu pracy pod kątem zgodności z wymogami BHP,
 •  zgodności badań lekarskich pracowników z wykonywaną pracą,
 • rejestrów wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych.

2. Aspekty praktyczne i techniczne BHP

Kontrola i analiza:

 • warunków pracy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
 • stanu technicznego, maszyn, urządzeń, narzędzi,
 • organizacji stanowisk pracy oraz procesów pracy pod kątem BHP,
 • stosowania przez pracowników odzieży roboczej,
 • stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • organizacji transportu wewnątrzzakładowego,
 • bezpieczeństwa magazynowania i prac magazynowych,
 • Potencjalnego występowania czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych.

3. Aspekty organizacyjne BHP

Kontrola i analiza:

 • organizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
 • Ergonomii pracy na stanowiskach pracy, w szczególności stanowiskach biurowych,
 • funkcjonowania systemu pierwszej pomocy,
 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
 • zasad gospodarowania odzieżą roboczą.

4. Ochrona przeciwpożarowa

Kontrola i analiza:

 • warunków i organizacji ewakuacji w budynku,
 • dokumentacji z zakresu PPOŻ.,
 • stanu technicznego i legalności środków ochrony przeciwpożarowej.
Obowiązki pracodawcy

Na kim spoczywa odpowiedzialność za stan BHP?

Ustawa Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy – zarówno własnym pracownikom, jak i kooperantom, kontrahentom, podwykonawcom czy gościom lub klientom swojej firmy.

Obowiązek ten w praktyce składa się na szereg działań formalnych, prawnych, praktycznych i organizacyjnych, mających na celu rzeczywiste zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich aspektach działania przedsiębiorstwa. Efektem tych działań powinno być stworzenie swoistego systemu bezpieczeństwa obejmującego wszystkie aspekty jego funkcjonowania, który zapewnia praktyczne bezpieczeństwo dla wszystkich, w odpowiednim zakresie – zarówno wewnątrz firmy jak i na styku oddziaływania firmy na otoczenie zewnętrzne.

Zakres takich działań będzie różny dla każdego przedsiębiorstwa, w zależności od profilu działalności, większy – np. dla fabryki, firmy produkcyjnej, budowlanej, mniejszy – dla małej firmy usługowej, sklepu, biura.

Niezależnie od wielkości firmy to jej właściciel lub osoba nią formalnie kierująca jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa. Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa jest ciągłym procesem polegającym na analizie istniejącego poziomu bezpieczeństwa/ryzyka, analizie zdarzeń wypadkowych, awaryjnych i wdrażaniu rozwiązań korygujących, poprawiających stan bezpieczeństwa.

Jednym z narzędzi oceny stanu bezpieczeństwa, określenia słabych punktów, obszarów zwiększonego ryzyka jest właśnie audyt BHP w firmie. Szczególnie przydatny jest on dla firm, które nie posiadają własnych służb BHP, nie ma w nich ciągłości w zakresie BHP, bądź kompleksowe audyty BHP nie były w nich nigdy prowadzone.

Chcesz przeprowadzić audyt BHP w swojej firmie?

Zadzwoń do nas już dziś!

Kontrola bezpieczeństwa pracy

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nakłada na pracodawcę obowiązek:
 • zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych
 • ustalenia sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania.

Audyt BHP, przeprowadzany cyklicznie, jest dla pracodawcy – nie posiadającego własnych pracowników/narzędzi w tym zakresie – sposobem kontroli bezpieczeństwa pracy w firmie, zarówno w obszarze jej podstawowej działalności jak i bezpieczeństwa ogólnego.

bezpieczeństwo pracy

Sporządzane po audycie raporty i inne dokumenty podsumowujące wyniki audytu, mogą posłużyć pracodawcy do udowodnienia odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie i jej otoczeniu.

Korzyści z audytu BHP dla Twojej firmy

Jako właściciel lub osoba kierująca przedsiębiorstwem, wraz z wynikami naszego audytu, wnioskami  i zaleceniami, otrzymujesz przekrojową informację o ogólnym stanie bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach działania firmy.

Wyniki audytu są dla Ciebie narzędziem pozwalającym realnie, skutecznie i efektywnie zarządzać bezpieczeństwem i wpływać na pożądany stan BHP i ogólnego bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Dzięki audytowi BHP:

Zapobiegaj niebezpiecznym zdarzeniom

Zagrożenia wynikające z braku audytu BHP

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS w samym 2019 roku (przed pandemią) zgłoszono ponad 83 tys. osób, które uległy wypadkowi w miejscu pracy. Jest to zatrważająca ilość, zwłaszcza że wiele z tych pracowników w wyniku wypadków trwale ucierpiało na zdrowiu. Oczywiście, każdy z tych przypadków to również oddzielne dochodzenie, które ma na celu wykazać, czy pracodawca dopełnił wszystkich formalności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionych u niego osób. W efekcie dochodzi nie tylko do przestojów w pracy, ale również nakładane są kary finansowe, a wiele osób traci zdrowie lub życie.

Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania tego typu zdarzeniom jest regularne przeprowadzanie audytów BHP. Tak jak już wspominaliśmy, jest to niezwykle skuteczny sposób kontroli standardów bezpieczeństwa pracy w danym przedsiębiorstwie – dotyczy to zarówno obszarów związanych z jej podstawową działalnością, jak i bezpieczeństwa rozumianego ogólnie. Na podstawie audytów przygotowane są raporty, które są zbiorem cennych informacji, pozwalających zapobiec zdarzeniom niebezpiecznym.

Chcesz przeprowadzić audyt BHP w swojej firmie?

Zadzwoń do nas już dziś!