Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego bywa też w skrócie nazywana Instrukcją Przeciwpożarową lub Instrukcją Pożarową. Jest to dokument, który może być opracowany wyłącznie przez uprawnione do tego osoby, choć odpowiedzialność za jego wdrożenie spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku danego obiektu bądź stanowiącej odrębną strefę pożarową części budynku. W praktyce jest ona konieczna do przeprowadzenia sprawnej akcji interwencyjnej w przypadku pożaru przez takie jednostki jak Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe czy Policja. Pracownicy lub inni użytkownicy obiektu również powinni się z nią zapoznać, by w razie niebezpieczeństwa znać najkrótszą drogę ewakuacji.

Co zawiera Instrukcja Przeciwpożarowa?

Każdy budynek cechuje się niepowtarzalnym układem pomieszczeń i klatek schodowych, dlatego Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawsze przygotowywana jest indywidualnie. Specjaliści zapoznają się ze specyfiką danego obiektu i na podstawie dostępnych danych opracowują warunki ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja wskazuje, jak należy się zachować w przypadku zagrożenia pożarowego oraz w jaki sposób należy przeprowadzić ewakuację. Wyszczególnia także urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze wraz z miejscem, w którym się znajdują. Instrukcja określa również zasady wykonywania prac, które są potencjalnie niebezpieczne pod względem pożarowym.

Oprócz części opisowej, dokument obejmuje też część graficzną. Stanowią ją przede wszystkim plany budynku i przyległych do niego terenów. Plany precyzyjnie pokazują każde piętro obiektu, dzielą go na strefy pożarowe, a także przedstawiają strefy zagrożenia wybuchem, jeśli takie istnieją. Graficzne opracowanie instrukcji obejmuje oznaczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu gaśniczego oraz źródeł wody, w tym hydrantów zewnętrznych.