KONTROLE INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH

Szczegółowo przygotowujemy frmy do kontroli PIP

Pozwól nam pomóc Ci – szybko i profesjonalnie – gdy kontrole prowadzone w Twojej firmie dotyczą obszaru BHP, prawa pracy, kwestii ppoż.

Oferujemy szybką i skuteczną pomoc naszych specjalistów w zakresie wyjaśnień i korespondencji z organami państwowymi, reprezentowanie Twojej firmy w zakresie spraw związanych z BHP/prawo pracy, sporządzenie niezbędnych dokumentów, wsparcie merytoryczne oraz pomoc w wypełnieniu zaleceń i decyzji organów kontrolnych.

Zapraszamy do kontaktu

kask
Kontrole u przedsiębiorcy

Instytucje kontrolujące BHP

Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS – potocznie SANEPID)

Inne instytucje, które dodatkowo mogą kontrolować przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, warunków pracy, BHP, to np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), organy nadzoru technicznego (UDT, TDT) i inne.

rodzaje kontroli

Kontrole instytucji państwowych

Kontrole instytucji państwowych mogą odbywać się w różnym trybie – mogą to być kontrole planowe, o których zostaniesz poinformowany, kontrole na skutek skargi pracownika, kontrole obligatoryjne, np. w przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych oraz – w niektórych przypadkach, kontrole interwencyjne, ad-hoc, np. po stwierdzeniu przez PIP rażących zaniedbań z zakresu bezpieczeństwa pracy

Niekiedy kontrole tych instytucji mogą mieć charakter krzyżowy lub uzupełniający – inspektorzy z jednej instytucji powiadamiają o stwierdzonych lub podejrzewanych nieprawidłowościach w ich obszarze działania, inne instytucje.

Kontrole to dla Ciebie i Twoich Pracowników: