OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego m.in. w Gdyni i Gdańsku

Oferujemy kompleksowe wykonanie lub aktualizację oceny ryzyka zawodowego na dowolnych stanowiskach pracy, metodą wskazaną przez zleceniodawcę lub metodą najlepiej dobraną do rodzaju analizowanego stanowiska pracy.

Nasi specjaliści BHP dokonają kompleksowego audytu wskazanych stanowisk pracy i opracują na jego podstawie kompletną dokumentację oceny ryzyka, określająca jego poziom i wskazująca metody jego obniżenia – dostosowaną do wymagań prawnych oraz potrzeb i możliwości zleceniodawcy.

Dodatkowo, w przypadkach, kiedy jest to niezbędne, mogą zostać dodatkowo wykonane przez nasze laboratorium badania czynników szkodliwych w środowisku pracy dla analizowanych stanowisk, które będą stanowić uzupełnienie oceny ryzyka (np. w przypadku wniosków o dofinansowanie do ZUS).

BHP dla podwykonawcy

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub przyczynić się do wypadku pracowników. Dzięki ocenie ryzyka można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, jakie jeszcze środki korygujące należy zastosować, aby do tego doprowadzić.

Ocena ryzyka zawodowego to ciągły proces, dający podstawy do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem oceny ryzyka jest dostarczanie informacji niezbędnych do planowania działań korygujących i zapobiegawczych w stosunku do zagrożeń, które zostały zidentyfikowane poprzez tę ocenę.

Ocena ryzyka powinna być aktualizowana, lub przeprowadzona od nowa, w przypadkach zmiany technologii, zakupu/wymiany maszyny, zmiany warunków organizacyjnych, zmiany liczby pracowników zatrudnionych przy danej pracy/procesie. Aktualizacji oceny ryzyka należy dokonać zawsze wtedy, kiedy zmiana warunków wykonywania pracy może pociągać za sobą zwiększenie (lub zmniejszenie) ryzyka lub postrzegania jego rzeczywistego poziomu.

Zadbajmy razem o bezpieczną przyszłość Twojej Firmy i Twoich pracowników

Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego?

Niezbędne kroki do wykonania prawidłowej oceny ryzyka zawodowego:

Dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego jest jedną z ważniejszych, po badaniach lekarskich i szkoleniach, dokumentacją związaną z bhp w firmie Podlega ona rutynowej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID), jest też elementem dokumentacji powypadkowej.

Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego jest obligatoryjnie częścią dokumentacji dołączanej do wniosków składanych przez firmy do ZUS w ramach Programu: “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Podstawa prawna

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązkek pracodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy:

  • doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy,
  • doborze stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych,
  • oraz zmianie organizacji pracy.

Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:

  • zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
  • być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych.

Co jeżeli nie mam ORZ?

Co grozi za brak oceny ryzyka zawodowego?

Konsekwencje zbagatelizowanie oceny ryzyka zawodowego należy rozpatrywać dwojako. Przede wszystkim jest to niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 226 k.p. W związku z tym na pracodawcę lub osobę zajmującą się kierowaniem pracownikami może zostać nałożona grzywna, która wynosi od 1000 zł do 30 000 zł.

Kolejnym istotnym elementem jest możliwość złożenia pozwu przez pracownika, który w wyniku niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę uległ wypadkowi. W znacznej większości przypadków są to sprawy sądowe, które kończą się na korzyść poszkodowanego – co przekłada się nie tylko na opłacenie ogromnego odszkodowania, ale również obowiązek pokrycia kosztów procesu.

Oczywiście, do strat należy również zapłacenie za pomoc prawną, a także stracony czas. Tym gorzej, że wszystkich tych problemów łatwo uniknąć.

Konsekwencje zbagatelizowanie oceny ryzyka zawodowego należy rozpatrywać dwojako. Nie można też pominąć czysto etycznego podejścia do sprawy. W wyniku zaniedbań w ocenie ryzyka zawodowego pracownicy tracą nie tylko zdrowie, ale również życie. Jest to tym bardziej przerażające, że mamy odpowiednie narzędzia oraz systemy badawcze, które umożliwiają nam skutecznie unikać wielu tragicznych sytuacji.

Chcesz wykonać ocenę ryzyka zawodowego w Gdyni lub Gdańsku?