Podstawowe rodzaje czynników szkodliwych w miejscu pracy

Podstawowe rodzaje czynników szkodliwych w miejscu pracy

W miejscach pracy mogą występować rozmaite czynniki szkodliwe. Oto najważniejsze z nich:

  • czynniki chemiczne – mogą to być substancje toksyczne, drażniące, korodujące lub wywołujące alergie;
  • czynniki fizyczne – np. hałas, drgania, promieniowanie, temperatura i wilgotność.
  • czynniki biologiczne, czyli, organizmy żywe lub ich produkty, które mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników np. wirusy, bakterie, grzyby i pyłki roślinne;
  • czynniki psychiczne to czynniki, które wpływają na stan emocjonalny pracowników – mogą to być stres, presja czasowa, mobbing lub konflikty w miejscu pracy;
  • czynniki ergonomiczne to czynniki, które wpływają na wygodę i bezpieczeństwo prac, np. nieodpowiednio dopasowane stanowiska, zbyt ciężkie lub niewygodne narzędzia, niewłaściwe oświetlenie. 

Zgodnie z prawem, aby zapobiec chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywanym zwodem, każdy pracodawca obowiązany jest do tego, aby przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary środowiska pracy, a także rejestrować oraz przechowywać wyniki tych badań i udostępniać je pracownikom.

Jak się wykonuje pomiary środowiska pracy?

Przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy wymaga odpowiedniego przygotowania i stosowania specjalistycznego sprzętu. Powinny wykonywać je kompetentne i rzetelne firmy, które wykonują badania w sposób zgodny z normami i ustalonymi odgórnie wytycznymi. Co ważne, w przypadku przekroczenia norm narażenia na szkodliwe czynniki, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań zmniejszających narażenie pracowników.