SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami w Gdyni i Gdańsku

Szkolenie przeznaczone dla osób kierujących pracownikami – mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych, menedżerów, liderów zespołów.

Szkolenie może odbywać się formie kursu stacjonarnego, lub jako szkolenie zdalne (tzw. samokształcenie kierowane) – w trakcie którego osoby szkolone samodzielnie zapoznają się z dostarczonymi przez nas materiałami, mając stałą możliwość kontaktu i konsultacji z prowadzącym szkolenie. 

Istnieje również możliwość zorganizowania takiego szkolenia zdalnie – za pomocą Microsoft Teams, Zoom, Click Meeting lub innych narzędzi komunikacji. Czas trwania szkolenia (w trybie stacjonarnym) co najmniej 16 x 45 min.

W przypadku szkoleń w formie tradycyjnej – oferujemy Państwu organizację szkoleń okresowych dla osób kierujących pracownikami – w siedzibie Waszej Firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej. Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

Aspekty praktyczne i techniczne BHP

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia takie jak:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian i problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty szkoleniowej?

Prawidłowe wyszkolenie kadry pracowniczej jest niezwykle ważne dla efektywnego zarządzania danym przedsiębiorstwem. Dotyczy to również wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego dotyczącego zapewnienia pracownikom standardów środowiskowych minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia.

Dlatego przedstawiamy w jasny sposób kadrze kierowniczej aktualne przepisy prawne z tego zakresu, jak i objaśniamy obowiązki, które na nich spoczywają i dotyczą przestrzegania oraz egzekwowania zasad BHP.

Nasi instruktorzy mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dzięki czemu przekazują wiedzę w sposób ciekawy i ułatwiający zapamiętanie. Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana, dzięki czemu mogą z niej skorzystać zarówno mali przedsiębiorcy, jak i średnie oraz duże firmy.

Szkolenie dla kadry kierowniczej w Gdyni i Gdańsku

Zapraszamy do kontaktu!