SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie może odbywać się formie kursu stacjonarnego, lub jako szkolenie zdalne (tzw. samokształcenie kierowane) – w trakcie którego osoby szkolone samodzielnie zapoznają się z dostarczonymi przez nas materiałami, mając stałą możliwość kontaktu i konsultacji z prowadzącym szkolenie. Istnieje również możliwość zorganizowania takiego szkolenia zdalnie – za pomocą Microsoft Teams, Zoom, Click Meeting lub innych narzędzi komunikacji. Czas trwania szkolenia (w trybie stacjonarnym) – co najmniej 8 x 45 min.

Szkolenie okresowe dla pracodawców w Gdańsku i Gdyni

Szkolenia w formie tradycyjnej

W przypadku szkoleń w formie tradycyjnej – oferujemy Państwu organizację szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych – w siedzibie Waszej Firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej. Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia takie jak:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Co zyskujesz z naszym szkoleniem dla pracowników administracyjno-biurowych?

Choć powszechnie uważa się, że pracownicy administracyjno-biurowi są w mniejszym stopniu narażani na wystąpienie sytuacji niebezpiecznych niż na przykład pracownicy budowlani – to nie oznacza, że w ich codziennej pracy nie dochodzi do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

W szkoleniach dla pracowników administracyjno-biurowych skupiamy się na sytuacjach, które realnie przytrafiają się zarówno w prywatnych przedsiębiorstwa, jak i obiektach użytku publicznego.

Dlatego kładziemy duży nacisk na prawidłowe zachowanie pracowników w przypadku ewakuacji, jak i instruujemy w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Dzięki naszym szkoleniom poziom bezpieczeństwa znacząco wzrasta. W naszej firmie zatrudnieni są instruktorzy z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, co sprawia, że z łatwością przekazują wiedzę pracownikom.

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych w Gdyni i Gdańsku

Skontaktuj się z nami!