SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych w Gdyni i Gdańsku

Szkolenie przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenie może odbywać się formie kursu stacjonarnego lub jako szkolenie zdalne (tzw. samokształcenie kierowane) – w trakcie którego osoby szkolone samodzielnie zapoznają się z dostarczonymi przez nas materiałami, mając stałą możliwość kontaktu i konsultacji z prowadzącym szkolenie. 

Istnieje również możliwość zorganizowania takiego szkolenia zdalnie – za pomocą Microsoft Teams, Zoom, Click Meeting lub innych narzędzi komunikacji. Czas trwania szkolenia (w trybie stacjonarnym) co najmniej 16 x 45 min.

W przypadku szkoleń w formie tradycyjnej – oferujemy Państwu organizację szkoleń okresowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych – w siedzibie Waszej firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej. Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

szkolenie bhp dla konstruktorów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
BHP DLA PODWYKONAWCY

Profesjonalny poziom BHP

Szkolenie przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenie może odbywać się formie kursu stacjonarnego lub jako szkolenie zdalne (tzw. samokształcenie kierowane) – w trakcie którego osoby szkolone samodzielnie zapoznają się z dostarczonymi przez nas materiałami, mając stałą możliwość kontaktu i konsultacji z prowadzącym szkolenie. 

Istnieje również możliwość zorganizowania takiego szkolenia zdalnie – za pomocą Microsoft Teams, Zoom, Click Meeting lub innych narzędzi komunikacji. Czas trwania szkolenia (w trybie stacjonarnym) co najmniej 16 x 45 min.

W przypadku szkoleń w formie tradycyjnej – oferujemy Państwu organizację szkoleń okresowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych – w siedzibie Waszej firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej. Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

BHP DLA PODWYKONAWCY

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia takie jak:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian i problemów związane z interpretacją niektórych przepisów), w tym dotyczące:
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP
   • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych)
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
   • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
   • nadzoru i kontroli warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Zapraszamy do kontaktu