SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Oferujemy Państwu organizację szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych – szkolenie może odbywać się w siedzibie Waszej Firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej. Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb. Szkolenie powinno odbywać się w trybie stacjonarnym, czas trwania – co najmniej 8×45 min.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach robotniczych, wykonujących głównie prace fizyczne, zajmujących się obsługą maszyn i urządzeń, czyli prace przy których ryzyko poważnego wypadku w pracy jest bardzo duże a odpowiedni zasób wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może to ryzyko zredukować.

BHP dla podwykonawcy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia takie jak:

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Czy warto skorzystać z naszych szkoleń?

Pracownicy na stanowiskach budowlanych są grupą zawodową, która jest szczególnie narażona na wystąpienie wypadku zagrażającemu życiu lub zdrowiu poszkodowanego. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by możliwie zminimalizowań częstotliwość występowania zachowań, które mogą zakończyć się wypadkiem w miejscu pracy. 

W tym celu zapoznajemy kursantów z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które są przewidziane dla danego stanowiska. 

Oczywiście, w celu zwiększenia przystępności tej wiedzy, nasi szkoleniowych posługują się zrozumiałym słownictwem oraz obrazowymi przykładami.

Niezwykle ważnym elementem prowadzonych przez nasz szkoleń jest dokładne omówienie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą na danym stanowisku oraz skutecznych sposobów zapobiegania wypadkom. Dzięki temu podwyższony zostaje standard bezpieczeństwa na terenie całego obszaru objętego pracami.

Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Zadzwoń do specjalistów już dziś!