TWOJA SŁUŻBA BHP

Powierz nam prowadzenie w Twojej firmie Służby BHP

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (Służba BHP) ma za zadanie doradzanie oraz kontrolę działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla dużych firm (od 100 do 600 zatrudnionych) przepisy przewidują utworzenie wewnętrznej służby bhp w odpowiednim zakresie etatowym/ilościowym.

Gdy w przedsiębiorstwie jest zatrudnionych mniej niż 100 osób, zadania służby BHP można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, niektórych przypadkach zadania te może wykonywać sam pracodawca.

W przypadku gdy sam pracodawca oraz jego pracownicy nie posiadają w tym zakresie kwalifikacjach – zadania służby BHP mogą być przekazane zewnętrznemu specjaliście ds. BHP, posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i staż zawodowy.

Pomiary środowiska pracy

Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Zakres obowiązków i uprawnień

Uprawnienia służby BHP

Warto pamiętać że pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy posiadają wiele uprawnień, które są związane z ich obowiązkami. Pracownicy ds. BHP mają wpisane w swoich obowiązkach m.in.:

  • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzeganie przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
  • występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • występowanie do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • występowanie do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
  • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
    niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
  • wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
Zewnętrzny specjalista BHP

Kiedy warto powierzyć służbę BHP innej firmie?

Służbę BHP warto zlecić, gdy:

Służba BHP - nasza oferta

Zapraszamy do kontaktu