POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

Zadbaj o bezpieczne warunki pracy w Twojej firmie!

Szkodliwe warunki pracy mogą być przyczyną chorób zawodowych, wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych – co wiążę się z odpowiedzialnością prawną oraz finansową pracodawcy.

Pierwsze badania i pomiary powinny zostać wykonane po rozpoczęciu funkcjonowania zakładu pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności oraz każdorazowo po zmianie organizacji pracy, ustawienia maszyn, mających wpływ na wyniki pomiarów.

Głównymi instytucjami kontrolującymi warunki środowiska pracy są Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID).

Pomiary środowiska pracy
poznaj naszą ofertę

Pomiary środowiska pracy

Oferujemy:

 • badania środowiska pracy przeprowadzone przez akredytowane laboratorium zakończone przygotowaniem raportu i zaleceń,
 • doradztwo merytoryczne w zakresie interpretacji wyników badań i przełożeniu ich na praktyczne działania naprawcze w Twojej firmie,
 • opracowania planów pomiarów czynników szkodliwych w Twojej firmie, na podstawie analizy produkcji,
 • określenie częstotliwości wykonywania badań, na podstawie uzyskanych wyników badań.

Oferujemy również:

 • pomoc w identyfikacji zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy w Twojej firmie, na podstawie profesjonalnego audytu Twojej działalności/produkcji,
 • przygotowanie lub pomoc w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID),
 • przygotowanie Twojej firmy, zakładu do obowiązkowych badań środowiska pracy związanych z rozpoczęciem (rozwojem) działalności,
 • pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w celu przygotowania oceny ryzyka zawodowego oraz wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie w zakresie BHP,
 • pomiary wydatku energetycznego w celu określenia ciężkości pracy lub określenia grup pracowników, którzy są uprawnieni do otrzymywania środków profilaktycznych.
obowiązki pracodawcy

Pomiary środowiska pracy – czy są potrzebne?

Tak, wykonanie pomiarów środowiska pracy należy rozpocząć nie później niż trzydzieści dni od rozpoczęcia działalności danego przedsiębiorstwa. Co więcej, muszą być one dokonywane ponownie, jeśli we wskazanym zakładzie pracy doszło do prac modernizacyjnych, wymiany zaplecza sprzętowego, reorganizacji ustawienia urządzeń, zmianę lub remont mediów lub zmianę w organizacji pracy. Te wszystkie czynniki mogą mieć ogromny wpływ na wyniki nowych pomiarów.

Brak pomiarów środowiska pracy może zakończyć się grzywną nałożoną przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcję Sanitarną, a także doprowadzić do zatrzymania prac w danym zakładzie do czasu przeprowadzania odpowiednich badań. Tym samym zbagatelizowanie tego obowiązku wiązać się będzie z opóźnieniami w produkcji i wynikającymi z tymi stratami finansowymi.

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 227 § 1 Kp, by zapobiec chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, każdy pracodawca obowiązany jest m.in.:

 • przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca ma obowiązek zidentyfikowania występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych i podjęcia działań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Pomiary czynników szkodliwych

Czynniki szkodliwe

Pomiary czynników szkodliwych wykonywane są przez certyfikowane laboratoria, dysponujące odpowiednim zapleczem badawczym, wykwalifikowaną kadrą oraz wiedzą niezbędną do przeprowadzenia prawidłowych pomiarów czynników szkodliwych.

Czynniki szkodliwe wywołują negatywne efekty biologiczne lub zdrowotne, które występują podczas narażenia lub ujawniają się w okresie późniejszym:

 • Czynniki szkodliwe chemiczne – są to mi.in substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze mutagenne. Najczęściej występują w postaci:
  • pyłów,
  • par,
  • gazów i dymów.
 • Czynniki szkodliwe fizyczne:
  • hałas
  • drgania mechaniczne/wibracje,
  • promieniowanie optyczne,
  • pole elektromagnetyczne,
  • mikroklimat zimny i gorący.
 • Czynniki szkodliwe biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
  • pasożyty.

Chcesz wykonać pomiary środowiska pracy w Gdańsku lub Gdyni?

Zgłoś się do nas. Pomożemy!