SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW

Szkolenie okresowe dla pracodawców w Gdańsku i Gdyni

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców – kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, właścicieli firm.

Szkolenie może odbywać się formie kursu stacjonarnego, lub jako szkolenie zdalne (tzw. samokształcenie kierowane) – w trakcie którego osoby szkolone samodzielnie zapoznają się z dostarczonymi przez nas materiałami, mając stałą możliwość kontaktu i konsultacji z prowadzącym szkolenie.

Istnieje również możliwość zorganizowania takiego szkolenia zdalnie – za pomocą Microsoft Teams, Zoom, Click Meeting lub innych narzędzi komunikacji. Czas trwania szkolenia (w trybie stacjonarnym) co najmniej 16 x 45 min.

W przypadku szkoleń w formie tradycyjnej – oferujemy Państwu organizację szkoleń okresowych dla pracodawców – w siedzibie Waszej Firmy, w innym miejscu przez was wskazanym lub w zapewnionej przez nas sali wykładowej. Sposób realizacji szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia takie jak:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) oraz problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego  

Zapraszamy do kontaktu