Na czym polega szkolenie okresowe BHP, a na czym szkolenie wstępne?

Na czym polega szkolenie okresowe BHP, a na czym szkolenie wstępne?

Szkolenia BHP są niezbędnym elementem funkcjonowania każdej firmy niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Mają na celu zapewnienie pracownikom odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im na bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków zawodowych. W Polsce obowiązek organizacji szkoleń BHP wynika z przepisów prawa pracy, a ich nieprzestrzeganie może skutkować nałożeniem na pracodawcę kar finansowych.

Czym jest szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne ma na celu przygotowanie nowo zatrudnionych pracowników do pracy w danym zakładzie, przedstawienie im zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na stanowiskach, na których będą pracować, a także przekazanie informacji o zagrożeniach zawodowych oraz sposobach ich minimalizacji. SzkoleniE to jest obowiązkowe dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę w nowym miejscu zatrudnienia.

Szkolenie wstępne BHP w Gdyni składa się z dwóch części, tj. ogólnej i stanowiskowej. Część ogólna obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawa pracy, obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie BHP, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Część stanowiskowa natomiast koncentruje się na zagadnieniach związanych bezpośrednio z wykonywanym zawodem, takich jak specyfika pracy na danym stanowisku, zagrożenia zawodowe czy sposoby zapobiegania wypadkom.

Czego dotyczy szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe ma na celu uaktualnienie wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przypomnienie im obowiązujących przepisów i procedur. Jest to szczególnie ważne ze względu na ciągłe zmiany w przepisach prawa oraz ewolucję technologii, która wpływa na sposób wykonywania różnych zawodów. Szkolenia okresowe są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy czy zajmowanego stanowiska.

Częstotliwość szkoleń okresowych jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz stopnia zagrożenia zawodowego. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych szkolenia te są organizowane co 5 lat, natomiast dla pracowników wykonujących prace o podwyższonym ryzyku wypadkowym co 3 lata. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych szkolenia okresowe mogą być organizowane nawet co roku.